Kronika ważniejszych wydarzeń w historii Spółki

W marcu 2000 roku podpisana została umowa, powołująca do istnienia "EKO-REGION" sp. z o.o. z/s w Bełchatowie. Już w czerwcu 2000 roku nastąpiło faktyczne rozpoczęcie działalności i rozpoczęto odbierać pierwsze odpady.

Rok 2001 to okres wzmożonego rozwoju i rozbudowy infrastruktury. W styczniu 2001 roku przekazane zostały przez Wspólnika Gminę Pajęczno grunty pod budowę składowiska odpadów w miejscowości Dylów A. Z początkiem listopada 2001 roku przejęto część Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Łasku w zakresie wywozu odpadów i eksploatacji składowiska. Jeszcze w grudniu 2001 roku przejęto pracowników PKGKŁ sp. z o.o. w Konstantynowie Łódzkim zajmujących się wywozem odpadów łącznie z rynkiem. Na przestrzeni roku w porozumieniu z gminami utworzone zostały Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych w powiecie bełchatowskim. Powstały również pierwsze punkty obsługi klientów poza siedzibą Spółki - w Łasku, - Konstantynowie Łódzkim oraz - Pajęcznie.

W roku 2002 do najważniejszych wydarzeń zaliczyć można rozpoczęcie eksploatacji wybudowanego w Dylowie A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. W marcu 2002 roku przekazany został budynek przy Bawełnianej 18 w Bełchatowie z przeznaczeniem na nową siedzibę Zarządu Spółki od udziałowca - Miasto Bełchatów - budynek do remontu.
We wrześniu 2002 roku "EKO-REGION" stał się jedynym wspólnikiem w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Bełchatowie.

Z końcem czerwca 2003 roku przestaje istnieć Zakład Oczyszczania Miasta w Bełchatowie poprzez połączenie z "EKO-REGION". Pozyskano teren nieruchomości wraz z budynkami w Bełchatowie pod bazę sprzętowo-techniczną. W sierpniu 2003 roku zakończono remont budynku z przeznaczeniem na siedzibę przy ul. Bawełnianej 18 – pracownikom udostępniono biura.
We wrześniu 2004 roku nastąpiło przejęcie pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach łącznie z obsługiwanym rynkiem. Rok 2004 obfitował w prace związane z poprawą infrastruktury na składowisku w Dylowie A. Najpierw w zakresie prawnym uzyskano pozwolenie zintegrowane, następnie dokonano zakupu i uruchomiono sortownie odpadów.

Rok 2005 przyniósł dla Spółki istotne zmiany w zakresie poprawy posiadanej infrastruktury. Mianowicie zakończone zostały prace modernizacyjno – adaptacyjnych terenu przy ul. Przemysłowej 14 w Bełchatowie z przeznaczeniem na zaplecze techniczne. Dodatkowo oddano do użytkowania płytę kompostową przy składowisku odpadów komunalnych w Dylowie A.

W roku 2006 dokonało się wiele istotnych wydarzeń w zakresie zdobycia nowych klientów w Skierniewicach i ich okolicach. Z końcem marca 2006 roku na mocy postanowienia Sądu nastąpiło połączenie ze Spółką Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Skierniewicach. Spółka stała się właścicielem nieruchomości z naniesieniami położonej w Skierniewicach przy ul. Czerwonej. W tym samym czasie przejęte zostało w obsługę na podstawie odrębnej umowy składowisko odpadów w miejscowości Julków gm. Skierniewice. Rozpoczęto prace na terenie zaplecza przy ul. Czerwonej w związku z planowaną zmianą sposobu zagospodarowania i przeznaczenia. Kolejne ważne wydarzenie miało miejsce w lipcu 2006 kiedy to przejęto rynek gminy Praszka w zakresie odbioru odpadów i eksploatacji składowiska w miejscowości Kowale. Również w roku 2006 rozpoczęto budowę hydrobotanicznej oczyszczalni na składowisku w Dylowie A.

Rok 2007 to rok wzmożonych prac na terenie rynku skierniewickiego. Oddano w tym czasie do użytkowania sortownię odpadów komunalnych przy składowisku w Julkowie. Otrzymano pozwolenie zintegrowane dla składowiska odpadów komunalnych w Julkowie Gm. Skierniewice i Kowalach Gm. Praszka.
Od lipca 2007 Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności na terenie gminy Działoszyn. Z końcem roku 2007 rozpoczęto prace rekultywacyjne I kwatery składowiska w Julkowie.

Od lipca 2008 roku Spółka rozpoczęła zarządzanie kolejnym składowiskiem w Gotartowie gm. Kluczbork. Równolegle przeprowadzone zostały zmiany w zakresie pozwolenia zintegrowanego. Rok 2008 przyniósł również rozpoczęcie prac nad budową II kwatery na składowisku w Dylowie A, kontynuowane były prace rekultywacyjne składowiska w Julkowie. W grudniu 2008 roku nastąpiło wykupienie 100% udziałów Zakładu Oczyszczania w Ostrzeszowie.

Rok 2009 był kolejnym obfitującym w zakupy i inwestycje. W czerwcu 2009 roku nastąpiło połączenie z Zakładem Oczyszczania w Ostrzeszowie. W konsekwencji pracownicy oraz rynek przeszedł pod obsługę Spółki. Rozpoczęto prace związane z rozbudową płyty kompostowej na składowisku w Dylowie oraz powiększono teren składowiska przez zakup dodatkowych gruntów. W sierpniu 2009 roku zakupione zostały nowe tereny powiększające bazę przy ul. Przemysłowej w Bełchatowie. We wrześniu 2009 roku nastąpiło uruchomienie linii do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów.

Rok 2010 to okres zrównoważonego rozwoju Spółki. Od początku roku rozpoczęto prace rekultywacyjne zamkniętej kwatery na składowisku w Julkowie. Dodatkowo rozpoczęto starania i przygotowywanie dokumentacji do uzyskania zgody na budowę II kwatery składowiska. W miesiącach letnich rozpoczęto produkcję trawników rolowanych na składowisku w Dylowie A z przeznaczeniem na rekultywację.

Są to jedynie wzmianki o istotnych zdarzeniach, które w sposób znaczący wpływały na rozwój Spółki. Prac i zadań wykonano znacznie więcej szczególnie z zakresie doposażenia taborowego i sprzętowego, a także rozbudowy rynku usług wraz z zapleczem pojemnikowym.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19