• Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych

"EKO-REGION" sp. z o.o. zapewnia odbiór zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych od klientów indywidualnych, osób fizycznych będących mieszkańcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na własny rachunek oraz podmiotów gospodarczych użyteczności publicznej.
Oferujemy nowoczesne, ekologiczne pojemniki o pojemnościach 120, 240 i 1100L wykonane z polietylenu wysokiej gęstości. Materiał ten gwarantuje wysoką odporność na erozję chemiczną, atmosferyczną oraz zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną. Stabilny i wytrzymały system jezdny wpływa na wygodę i wieloletnie bezawaryjne użytkowanie pojemników.

Pojemnik 120L
Pojemnik 240L
Pojemnik 1100L

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne 120, 240 i 1100 l.

W miejscach, w których pojemniki są narażone na podpalenia lub inne mechaniczne uszkodzenia spowodowane działaniami mieszkańców, stosujemy tradycyjne kosze stalowe.
W zależności od potrzeb klienta oferujemy wybór dogodnych częstotliwości obsługi pojemników zgodnie z wytycznymi miejscowego prawa gospodarki odpadami.
Zapewniamy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów cmentarnych w kontenerach zakrytych lub odkrytych o pojemnościach 6,5 i 7,5 m3.

Kontener zakryty typu KP-7

Kontener zakryty typu KP-7 na zmieszane odpady komunalne

W pojemnikach i kontenerach na zmieszane odpady komunalne należy umieszczać tylko nieczystości stałe. Zabrania się wrzucania: gruzu, ziemi, żużla i gorącego popiołu, gałęzi, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19