Harmonogram odbioru odpadów

Spółka "EKO-REGION" realizując zadania inwestycyjne korzysta ze wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczek i dotacji. Udzielone wsparcie jest istotnym elementem w tworzeniu nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów, opartych na innowacyjnych technologiach, mających znaczący wpływ na poprawę jakości stanu środowiska i hierarchię postępowania z odpadami.

WFOŚiGW w Łodzi

”EKO-REGION” spółka z o.o. zrealizowała zadanie inwestycyjne  pn. „Rozbudowa kwatery II poprzez podniesienie jej rzędnych składowania oraz budowę podkwater IIa i IIb wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dylowie „A” gm. Pajęczno o ogólnej wartości 3 800 000,00 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie  pożyczki  w wysokości 2 540 000,00 zł.

Nadrzędnym celem zrealizowanego zadania było podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla środowiska przy unieszkodliwianiu odpadów. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza, poprzez odpowiednie wyposażenie składowiska w niezbędną infrastrukturę zgodną ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

 

zainwestuj w ekologię

WFOŚiGW w Opolu

W 2017 roku został oddany do użytkowania jeden z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów na terenie województwa opolskiego – Regionalna Instalacja
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Gotartowie gm. Kluczbork. Inwestycja realizowana była etapowo i pochłonęła 60 mln zł. W ramach zadania zostały wybudowane: kompostownia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sortownia wyposażona w nowoczesną linię technologiczną, dzięki której odzyskuje się 16 frakcji surowcowych. Zadania były współfinansowane z WFOŚiGW w Opolu w ramach pożyczki.

Nadrzędnym celem realizacji zadań inwestycyjnych w Gotartowie jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych (w tym biodegradowalnych) kierowanych do składowania, co przyczyni się do odzysku surowców wtórnych (m.in. szkła, metali, aluminium, tworzyw sztucznych, makulatury). Takie działania pozwolą na osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, określonych przez Ministra Środowiska, co jest jednym z największych wyzwań stojących przed gminami i firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.

 

Obecnie Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Gotartowie odbiera odpady z trzech powiatów województwa opolskiego – namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego. Zakład obsługuje region zamieszkały
przez około 190 tysięcy mieszkańców.

Możliwości techniczne zakładu pozwalają na przetworzenie w ciągu roku około 100 000 Mg odpadów.