Obrazek

Fair Play

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018 12:56

               Spółka "EKO-REGION" to firma ¶wiadcz±ca usługi w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Założona została w marcu 2000 roku głównie z inicjatywy Powiatu Bełchatowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Šrodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przy wsparciu kilkunastu innych samorz±dów województwa łódzkiego.

Spółka posiada mocn± pozycjê na rynku podmiotów zajmuj±cych siê gospodark± odpadami. Ci±gle udoskonalamy nasz system obsługi klientów.

Szeroka oferta ¶wiadczonych przez "EKO-REGION" usług pocz±wszy od odbioru odpadów komunalnych i przemysłowych poprzez rekultywacjê składowisk, skończywszy na sporz±dzaniu ekologicznych programów inwestycyjnych zasługuje na uwagê. Dobra kondycja finansowa, nowoczesne zaplecze sprzêtowe, własne składowiska odpadów oraz działania zgodne z obowi±zuj±cymi przepisami i zasadami ochrony ¶rodowiska, upoważniaj± nas do zaoferowania współpracy innym samorz±dom i podmiotom.

Proponujemy dobre ceny, dogodne formy płatno¶ci i terminowe odbiory. Wierzymy, iż bêdziecie Państwo zadowoleni z naszych usług. Czekamy na Wasz telefon i zapraszamy do współpracy.

Wspólnicy spóƂki

Gmina Kleszczów - UdziaƂ 51.67%
WFOŠ i GW w Łodzi - UdziaƂ 10.07%
Powiat Bełchatów - UdziaƂ 8.37%
Gmina Miasto Bełchatów - UdziaƂ 7.84%
Gmina Kluczbork - UdziaƂ 6.20%
Miasto i Gmina Ostrzeszów - UdziaƂ 4.00%
Gmina Miejska Pabianice - UdziaƂ 3.83%
Gmina Miasto Skierniewice - UdziaƂ 3.54%
Gmina Skierniewice - UdziaƂ 2.48%
Gmina i Miasto Pajêczno - UdziaƂ 1.05%
Powiat Pabianicki - UdziaƂ 0.30%
Miasto i Gmina Działoszyn - UdziaƂ 0.16%
Gmina Koluszki - UdziaƂ 0.10%
Powiat Łaski - UdziaƂ 0.10%
Miasto Zduńska Wola - UdziaƂ 0.10%
Gmina Praszka - UdziaƂ 0.06%
Gmina Złoczew - UdziaƂ 0.06%
Powiat Piotrkowski - Grodzki - UdziaƂ 0.03%
Powiat Radomszczański - UdziaƂ 0.01%
Powiat Piotrkowski - Ziemski - UdziaƂ 0.01%
Powiat Pajêczański - UdziaƂ 0.01%
Gmina Bełchatów - UdziaƂ 0.01%
Powiat Wieruszowski - UdziaƂ 0.01%
Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Ɓodzi-ƚródmieƛcia w Ɓodzi, XX WydziaƂ KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokoƛć kapitaƂu zakƂadowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. BaweƂniana 18, 97-400 BeƂchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19