• Likwidacja dzikich wysypisk

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w oparciu o ustawę z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach kwestie dotyczące dzikich wysypisk śmieci pozostają w kompetencji samorządów lokalnych, gdyż do zadań własnych każdej gminy należy utrzymanie czystości i porządku na jej terenie.
W związku z powyższym Spółka EKO-REGION, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom prywatnych właścicieli działek oraz współpracujących z nami jednostek samorządowych, na indywidualne zlecenia prowadzi prace polegające na usuwaniu odpadów z miejsc ich nielegalnego gromadzenia.

Teren przed uprzątnięciem
Teren uprzątnięty
Teren przed uprzątnięciem
Teren uprzątnięty

W ramach likwidacji nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów:
–  Określamy rodzaj i ilość odpadów przeznaczonych do uprzątnięcia
–  Prowadzimy ręczny lub mechaniczny załadunek odpadów do pojemników lub kontenerów
–  Porządkujemy teren po uprzątniętym dzikim wysypisku zgodnie z zaleceniami klienta
–  Zagospodarowujemy uprzątnięte odpady w ramach posiadanych przez Spółkę decyzji lub przekazujemy je do zagospodarowania innym podmiotom uprawnionym do ich odzysku lub unieszkodliwienia

Na potrzeby klienta Spółka potwierdza transport i zagospodarowanie odpadów.
Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19