• Eksploatacja składowisk odpadów

Spółka "EKO-REGION" zagospodarowuje odpady własne i przyjęte od podmiotów zewnętrznych na składowiskach:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dylowie A, gm. Pajęczno

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Dylów A, gm. Pajęczno

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, gm. Kluczbork

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gotartów, gm. Kluczbork

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kowalach, gm. Praszka

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Kowale, gm. Praszka

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrzeszowie, gm. Ostrzeszów

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Ostrzeszów, gm. Ostrzeszów

Wszystkie wymienione powyżej obiekty są instalacjami eksploatowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa dla środowiska. Spółka posiada aktualne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami oraz eksploatacji tych instalacji w postaci pozwoleń zintegrowanych, decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji oraz decyzji sektorowych.
Na w/w składowiskach odpady zagospodarowywane są w procesach określonych w posiadanych decyzjach, które to procesy zostały sklasyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (załącznik nr 5 i załącznik nr 6) – Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251:
–  R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
–  R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części
–  R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu
–  D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne
–  D8 Obróbka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja)

Eksploatacja składowisk odpadów
Eksploatacja składowisk odpadów

Prawidłową eksploatację poszczególnych instalacji zapewnia odpowiednio dobrany sprzęt będący na wyposażeniu Spółki:
–  Kompaktory
–  Ładowarki kołowe i teleskopowe
–  Spycharki
–  Przerzucarka do pryzm kompostowych
–  Mikser
–  Linia sortownicza do odpadów komunalnych
–  Przesiewacze bębnowe
–  Rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych i podobnych
–  Prasa do odpadów z tworzyw sztucznych

Na każdej lokalizacji Spółka zagospodarowuje zgodnie z wytycznymi określonymi w aktualnych decyzjach odpady własne oraz odpady przyjmowane na daną instalację na podstawie odrębnie zawartej umowy.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19