• Produkcja paliw alternatywnych

Według polskiego prawa i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach, składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami. Od 1 stycznia 2013 roku będzie ograniczenie składowania odpadów o wartości opałowej powyżej 6 MJ/kg.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom EKO-REGION sp. z o.o. uruchomiła w miesiącu październiku 2009 roku przerób odpadów na paliwa alternatywne w procesie odzysku R15. Wykaz odpadów, które są przetwarzane stanowi załącznik. Odpady są rozdrabniane na frakcje zależne od zapotrzebowania zamawiającego. Produkcja paliwa alternatywnego oparta jest o technologię dostarczoną przez Firmę Lindner z Austrii. Materiałem do produkcji tych paliw są odpady kaloryczne, które z różnych względów nie nadają się do recyklingu. Są to między innymi odpowiednio wysortowane opakowania i inne materiały z tworzyw sztucznych, z papieru i tektury, drewna, trocin, odpady: tekstylne, z gumy, wielomateriałowe, a także kaloryczne odpady wielkogabarytowe. W procesie produkcji paliwa wykorzystywany jest także balast posortowniczy z segregacji tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpady kaloryczne z segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w sortowniach usytuowanych na składowiskach odpadów obsługiwanych przez Spółkę. Aby rozdrobnione odpady można było uznać za paliwo alternatywne muszą one spełniać określone warunki dotyczące ich własności fizyko-chemicznych. Najbardziej znaczące z nich to: wartość opałowa ≈ 20 ÷ 25 MJ/kg, wilgotność < 15%, zawartość chloru < 0,7%, siarki < 1% i rozdrobnienie ≈ 30 mm.

Przygotowanie transportu paliwa alternatywnego
Wiata zadaszona do czasowego magazynowania stałego paliwa
Przygotowanie transportu paliwa alternatywnego

Wiata zadaszona do czasowego magazynowania stałego paliwa

Głównymi odbiorcami paliwa alternatywnego są: cementownie, gdzie odpady palne wykorzystywane są w procesach odzysku energii podczas wypału klinkieru w piecach obrotowych, energetyka, a w przyszłości huty. Korzyści, jakie wynikają ze stosowania paliw alternatywnych to przede wszystkim ochrona środowiska jak również ograniczenie zużycia paliw naturalnych.

Spółka nasza nawiąże współpracę z wytwórcami (dostawcami) odpadów. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie produkcji paliwa alternatywnego prosimy o kontakt z pracownikami działu: tel. 044 635-37-12 wew. 35

Widok na część wznoszącą przenośnika podającego odpady do kosza zasypowego rozdrabniarki
Ciągnik siodłowy z naczepą z ruchomą podłogą do przewożenia paliw alternatywnych

Widok na część wznoszącą przenośnika podającego odpady do kosza zasypowego rozdrabniarki

Ciągnik siodłowy z naczepą z ruchomą podłogą do przewożenia paliw alternatywnych

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19