• Odbiór odpadów przemysłowych

Spółka EKO-REGION zajmuje się również zbiórką, transportem, przetwarzaniem lub unieszkodliwieniem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych powstających w różnych sektorach gospodarki. Firma posiada wymagane zezwolenia w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów Odbiory odpadów dokonywane są specjalistycznymi samochodami Spółki posiadającymi normy EURO. Odpady niebezpieczne odbierane są samochodami posiadającymi uprawnienia ADR.

Podstawowymi rodzajami odpadów jakie odbieramy są:

–  Zużyte źródła światła
–  Akumulatory, zużyte baterie
–  Oleje przepracowane
–  Przeterminowane leki
–  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
–  Zużyte opony
–  Czyściwo i odzież ochronna
–  Tworzywa sztuczne (różne rodzaje)
–  Zmieszane odpady budowlane
–  Odpady opakowaniowe

i wiele innych odpadów zgodnie ze stosownymi decyzjami.

Oferty staramy się dostosowywać do indywidualnych wymagań klienta.

Dla zapewnienia prawidłowo zorganizowanego składowania i transportu w/w odpadów spółka proponuje różnego rodzaju specjalistyczne pojemniki do tymczasowego ich magazynowania .

Pojemnik typu mauzerPojemnik na odpady niebezpieczne
Pojemnik typu mauzer
Pojemnik na odpady niebezpieczne
Pojemniki na zużyte świetlówki
Pojemniki na zużyte świetlówki

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19