• Przydomowa zbiórka szkła opakowaniowego

Wychodząc naprzeciw stawianym wymaganiom spółka "EKO-REGION" oferuje swoim klientom możliwość odbioru szkła opakowaniowego bezpośrednio z gospodarstw domowych. Oferta kierowana jest głównie do klientów indywidualnych. System selektywnej zbiórki przydomowej opakowań szklanych jest stosowany na wszystkich terenach obsługiwanych przez spółkę i opiera się na zasadzie segregacji „u źródła” - bezpośrednio w gospodarstwach domowych.

Spółka zapewnia nowe, estetyczne pojemniki o pojemności 120l w kolorze zielonym z pomarańczowymi klapami wykonane z polietylenu wysokiej gęstości - materiału wytrzymałego mechanicznie i odpornego na erozję chemiczną i atmosferyczną. Materiał ten, po likwidacji pojemnika można wykorzystać ponownie do wytworzenia następnych koszy lub innych produktów.

Odbiór szkła z gospodarstw domowych z jednego pojemnika 120 L realizowany jest nieodpłatnie.

Pojemnik na szkło 120L

Opakowania szklane należy gromadzić w dostarczonym pojemniku i wystawiać go z częstotliwością 1 raz w kwartale (zgodnie z harmonogramem) w celu opróżnienia. Opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego umieszczone w pojemniku zostaną odebrane przez naszych pracowników przy pomocy nowoczesnych ciężarówek wyposażonych w specjalne kontenery z bocznymi urządzeniami podnoszącymi. Następnie szkło trafi na sortownię w celu wstępnego oczyszczenia i zostanie rozdzielone na kolory.


Pojemnik o pojemności 120l do selektywnej przydomowej zbiórki szkła opakowaniowego.

Na wewnętrznej stronie klapy każdego przekazywanego klientowi pojemnika jest umieszczona naklejka określająca w jednoznaczny sposób jakie rodzaje szkła należy, a jakich niewolno umieszczać wewnątrz kosza.

Naklejka na pojemnik na szkło

Niestety, mimo dokładnych wskazówek, wielu z nas nie potrafi właściwie korzystać z przydomowych pojemników na opakowania szklane i do ich wnętrza wrzuca opakowania z zawartością lub inne odpady nie będące właściwymi opakowaniami ze szkła. Takie postępowanie sprawia, że organizowane ogromnym kosztem i wysiłkiem przedsięwzięcie przestaje być działaniem proekologicznym.

Dlatego prosimy o umieszczanie w pojemnikach na opakowania szklane tylko tych odpadów do zbiórki których pojemniki są przeznaczone.

• Przydomowa zbiórka zużytych baterii

Zgodnie z wytycznymi obecnie obowiązującego prawa w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorkami małogabarytowymi, wszystkie zużyte baterie muszą być zbierane selektywnie i przekazywane do recyklingu. Niezbędne jest więc stworzenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki baterii, który pozwoli na wyeliminowanie tego niebezpiecznego odpadu ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych trafiających obecnie na składowiska.

W celu ułatwienia swoim klientom prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorkami spółka "EKO-REGION" oferuje możliwość selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów powstających w gospodarstwach domowych. System zbiórki zużytych baterii jest wprowadzany równolegle z systemem „przydomowej pojemnikowej zbiórki szkła”, tzn. każdy mieszkaniec, który podpisuje umowę na odbiór opakowań szklanych otrzymuje specjalny czerwony pojemniczek na zużyte baterie. Pojemniczek na zużyte baterie oraz jego obsługą są bezpłatne.

Pojemniczek na baterie

Pojemniczek należy przechowywać w domu i gromadzić w nim zużyte baterie i akumulatorki przez okres trzech miesięcy. W dniu odbioru szkła pojemniczek z bateriami niezależnie od jego zapełnienia należy wystawić razem z koszem na opakowania szklane. Operator "EKO-REGION" obsługujący pojemniki po opróżnieniu pojemniczka z bateriami zawiesi go na rączce pojemnika na szkło.

Mamy nadzieję , że zaproponowany Państwu system selektywnej zbiórki zużytych baterii spotka się z Państwa przychylnością i spowoduje, że na terenach obsługiwanych przez spółkę "EKO-REGION" zużyte baterie nie trafią na składowisko odpadów ani płytę kompostową tylko do recyklingu.

Ulotka baterie - wzór 1
Ulotka baterie - wzór 2

• Odbiór odpadów ulegających biodegradacji

"EKO-REGION" sp. z o.o. na wybranych terenach swojej działalności prowadzi system zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Zbiórka jest skierowana do klientów z terenów miejskich, którzy posiadają czynne umowy na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych zawarte ze Spółką. Obecnie z możliwości odbioru bio-odpadów mogą korzystać mieszkańcy:
–  Miasta Bełchatów
–  Miasta Łask
–  Miasta Konstantynów Łódzki
–  Gminy Miejskiej Pabianice
–  Gminy Miejskiej Ksawerów

Umowy na odbiór bio-odpadów mogą zawierać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze prowadzące działalność na własny rachunek oraz podmioty gospodarcze użyteczności publicznej. Nie stosuje się systemu przydomowej zbiórki bio-odpadów dla klientów z terenów gminnych. Dla klientów indywidualnych, osób fizycznych będących mieszkańcami budownictwa wielorodzinnego (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) oraz dla podmiotów gospodarczych użyteczności publicznej, posiadających aktualne umowy na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych obsługiwane z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu, odbiór bio-odpadów jest bezpłatny.

Oferujemy nowoczesne, ekologiczne pojemniki o pojemności 140 L w kolorze brązowym wykonane jako „wstępne kompostowniki”. Kosze wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości. Materiał ten, w przypadku konieczności likwidacji pojemnika, można wykorzystać ponownie do wyprodukowania nowych koszy lub innych produktów.

Pojemnik na bio-odpady 140L

Pojemniki na bio-odpady o pojemnościach 140 L

Do pojemników należy wrzucać: organiczne odpady ogrodowe (liście, trawę, zwiędłe rośliny, drobne gałązki) oraz odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych (odpadki kuchenne, obierki z jarzyn, owoców, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi, resztki produktów żywnościowych). Zabrania się umieszczania w pojemniku woreczków foliowych oraz innych odpadów nie ulegających biodegradacji.

Przy temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza, bio-odpady nie są odbierane – opróżnienie pojemnika z zamarzniętymi odpadami powoduje pękanie pojemników oraz duże trudności przy zgniataniu w „śmieciarce”.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19