• Zbiórka makulatury w szkołach

"EKO-REGION" sp. z o.o. we współpracy z jednostkami organizacji publicznej wykonuje zadania związane z proekologiczną gospodarką odpadami. Jednym z takich przedsięwzięć jest organizowany od 2000 roku przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie konkurs zbiórki makulatury obejmujący swoim zasięgiem tereny wszystkich gmin i miast powiatu. Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw proekologicznych wśród najmłodszych pokoleń naszego społeczeństwa. Duże zainteresowanie młodzieży szkolnej i kadry wychowawczej rywalizacją w zbiórce makulatury, wpływa pośrednio na wzrost świadomości ekologicznej całego społeczeństwa.

W corocznych edycjach konkursu, bierze udział od 50-ciu do 70-ciu placówek oświatowo – wychowawczych. W czasie trwania ostatnich edycji konkursu makulaturę zbiera średnio około 20 000 osób z przedszkoli, szkół i ośrodków oświatowo - wychowawczych we wszystkich gminach i miastach Powiatu Bełchatowskiego. Przykładowo w 2009 roku efektem tych działań było zebranie 203,9 Mg makulatury, co w porównaniu z edycją konkursu z 2008 roku dało wzrost ilości zebranej o ponad 20 %. Corocznie zbierane ilości makulatury przekraczające już 200 Mg, pozwalają zaoszczędzić setki m3 wody w papierniach oraz setki m3 przestrzeni naszego środowiska dzięki przekazywaniu makulatury do powtórnego przetworzenia, a nie na składowisko odpadów.

Naszym wspólnym obowiązkiem jest przedsięwzięcie wszelkich możliwych działań proekologicznych, pozytywnie wpływających na środowisko naturalne. Konkurs zbiórki makulatury niewątpliwie jest jedną z takich inicjatyw, a osiągane w nim wyniki niewątpliwie potwierdzają wzrastającą świadomość społeczeństwa dotyczącą konieczności ochrony środowiska poprzez zbieranie surowców możliwych do powtórnego przetworzenia.

• Szkolna zbiórka kartoników

"EKO-REGION" uczestniczy w wielu akcjach ekologicznych, takich jak: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, olimpiady ekologiczne, seminaria ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dni recyklingu. Jednym z podobnych, proekologicznych przedsięwzięć był udział spółki w zbiórce kartoników po mleku i sokach zorganizowanym pod patronatem Programu Rekarton. Zbiórka była prowadzona w formie konkursu w szkołach podstawowych z terenu Miasta i Gminy Bełchatów.

Zbiórka kartoników

Kartoniki po płynnych produktach żywnościowych to tzw. opakowania wielo-materiałowe. Biorąc pod uwagę ilość wprowadzanych na rynek w Polsce opakowań wielo-materiałowych, stanowią one wagowo około 1% wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych. Najczęściej stosowanym w Polsce sposobem powtórnego wykorzystania tego rodzaju odpadów jest odzysk celulozy. Inną metodą jest także odzysk energii poprzez spalanie w spalarniach odpadów.

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19