• Rekultywacje składowisk odpadów

Końcowym etapem eksploatacji każdego składowiska odpadów lub jego części jest przeprowadzenie procesu rekultywacji. Istotą rekultywacji składowisk odpadów jest stworzenie, poprzez odpowiednie zabiegi techniczne i uprawowe, warunków do przywrócenia zdegradowanemu środowisku warunków użytkowych i krajobrazowych.

Zakres prac prowadzonych bezpośrednio przez Spółkę EKO-REGION w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych obejmuje:
–  Prace ziemne związane z kształtowaniem bryły składowanych odpadów
–  Tworzenie warstwy uszczelniającej za pomocą mat bentonitowych lub podobnych
–  Tworzenie warstwy drenażowej
–  Układanie warstwy biologicznej (warstwa ziemi, warstwa humusu, warstwa kompostowa)
–  Wysiew mieszanek traw i nasadzenia roślinności wysokiej
–  Budowa systemów przechwytujących wody opadowe oraz spływ powierzchniowy wód z wierzchowiny i skarp

Dodatkowo Spółka EKO-REGION współpracuje z podmiotami realizującymi usługi w zakresie kompleksowego odgazowania składowisk odpadów oraz wykonywania elementów monitoringu instalacji. Z naszych doświadczeń korzystają również zaprzyjaźnione biura projektowe zajmujące się opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska.

W/w prace Spółka realizuje dzięki posiadaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej posiadającej stosowne kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, a także uprawnienia operatorów sprzętu ciężkiego tj. kompaktory, ładowarki, koparki, koparko-ładowarki i spycharki.

Sprzęt wykorzystywany na potrzeby prowadzonych prac rekultywacyjnych:
–  Kompaktory o masie całkowitej ok. 30 Mg
–  Ładowarki kołowe
–  Spycharki
–  Koparko – ładowarki
–  Ładowarki teleskopowe
–  Mikser do mieszania humusu, kompostu, ziemi
–  Przesiewacz do odpadów i kompostu

Przesiewacz do odpadów i kompostu
Mikser do odpadów
Przesiewacz do odpadów i kompostu
Mikser do odpadów
Ładowarka kołowa
Kompaktor
Ładowarka kołowa
Kompaktor

Główne zrealizowane projekty i prace w trakcie realizacji:
–  W roku 2009 Spółka zakończyła proces rekultywacji dzierżawionego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Julkowie, gm. Skierniewice. Prace rekultywacyjne podzielone były na 3 etapy, podczas których wykonano prace związane z ukształtowaniem bryły odpadów, ułożeniem warstwy drenażowej i biologicznej wraz z obsiewem. Dodatkowo całą powierzchnię skarp i wierzchowiny uszczelniono za pomocą maty bentonitowej. W ramach odwodnienia wykonano dwa zbiorniki odparowujące, w których gromadzone są wody opadowe oraz wody spływające z uszczelnionych skarp i wierzchowiny

Składowisko przed rekultywacją
Składowisko w trakcie rekultywacji (warstwy rekultywacyjne)
Składowisko przed rekultywacją

Składowisko w trakcie rekultywacji (warstwy rekultywacyjne)

Zrekultywowana część składowiska

Zrekultywowana część składowiska

–  W roku 2010 Spółka rozpoczęła rekultywację zamkniętej kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dylów A, gm. Pajęczno. Przedmiotowy zakres prac obejmuje: ukształtowaniem bryły odpadów, ułożenie warstwy drenażowej, ułożenie warstwy glebotwórczej (humus). Dodatkowym wzmocnieniem ukształtowanych skarp zastosowanym w tym procesie rekultywacji będzie faszyna wierzbowa. Na warstwie humusowej ułożone zostaną trawniki rolowane produkowane we własnym zakresie przez Spółkę na terenie składowiska. Ubytki roślinności zostaną uzupełnione przez ręczny dosiew nasion traw.

Składowisko przed rekultywacją
Rekultywowana skarpa (faszyna)
Składowisko przed rekultywacją
Rekultywowana skarpa (faszyna)
Produkcja trawników rolowanych
Rekultywowana skarpa (trawniki rolowane)
Produkcja trawników rolowanych
Rekultywowana skarpa (trawniki rolowane)

Oznaczenie sadu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Nr 0000005790.
REGON: 590765381, NIP 769-19-17-979, Wysokość kapitału zakładowego: 68.204.000,00 zł
"EKO-REGION" sp. z o.o. - ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, tel. (044) 633 08 15, fax (044) 633 08 19