Harmonogram odbioru odpadów

O. Ostrzeszów

Miasto i Gmina Ostrzeszów

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UMiG Ostrzeszów tel. 62 732 06 00
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek i środa od 13:00 – 18:00
- wtorek, czwartek, piątek od 10:30 – 15:30
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00

Gmina Kobyla Góra

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UG Kobyla Góra tel. 62 73 78 100
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek i środa od 13:00 – 18:00
- wtorek, czwartek, piątek od 10:30 – 15:30
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00

Gmina Czajków

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UG Czajków Tel. 62 73 11 006
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek i środa od 13:00 – 18:00
- wtorek, czwartek, piątek od 10:30 – 15:30
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00

Gmina Kraszewice

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UG Kraszewice tel. 62 731 20 38
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek i środa od 13:00 – 18:00
- wtorek, czwartek, piątek od 10:30 – 15:30
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 07:00 – 15.00

Gmina Doruchów

Lokalizacja PSZOK
Olszowa 300
Kontakt
UG Doruchów tel. 62 736 32 21
Godziny otwarcia PSZOK
image/svg+xml Ostrzeszów Ostrzeszów M i a s t o i G m i n a O s t r z e s z ó w G m i n a C z a j k ó w G m i n a D o r u c h ó w G m i n a K r a s z e w i c e G m i n a K o b y l a G ó ra