Harmonogram odbioru odpadów

O. Skierniewice

Skierniewice - m

Lokalizacja PSZOK
ul. Czerwona 7 96-100 Skierniewice
Kontakt
46 833 33 34
Godziny otwarcia PSZOK
W każdy pon. wt. czw. piąt. 8-15, w każdą środę 8-18, w piewrwszą sobotę m-ca 8-15

Skierniewice - z

Lokalizacja PSZOK
Julków Gmina Skierniewice
Kontakt
46 831 34 50
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do piątku w godz. 8-18

Lipce Reymontowskie

Lokalizacja PSZOK
Julków Gmina Skierniewice
Kontakt
46 831 34 50
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do piątku w godz. 8-18

Słupia

Lokalizacja PSZOK
Julków Gmina Skierniewice
Kontakt
46 831 34 50
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do piątku w godz. 8-18

Nowy Kawęczyn

Lokalizacja PSZOK
Julków Gmina Skierniewice
Kontakt
46 831 34 50
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

Maków

Lokalizacja PSZOK
Julków Gmina Skierniewice
Kontakt
46 831 34 50
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-18:00

Godzianów

Lokalizacja PSZOK
Julków Gmina Skierniewice
Kontakt
46 831 34 50
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do piątku w godz. 8-18
image/svg+xml Skierniewice Skierniewice G m i n a M a k ó w G m i n a G o dz ia n ó w G m i n a L i p c e R e y m o nt o w s k ie G m i n a S ł u p ia G m i n a N o w y K a w ę c z y n G m i n a S k i e r n i e w i c e M i a s t o S k i e r n i e w i c e