Harmonogram odbioru odpadów

O. Pajęczno

Biała

Lokalizacja PSZOK
Skomlin, Maręże
Kontakt
UG Biała tel. 43 841 90 90
Godziny otwarcia PSZOK
Pn, Wt, Śr, Czw, Pt od 7:30 do 15:30; nieczynny w pierwszy i ostatni Pn miesiąca, czynny w pierwszą i ostatnią sobote miesiąca od 8:00 do 14:00.

Bolesławiec

Lokalizacja PSZOK
Bolesławiec, Chotynin teren oczyszczalni ścieków
Kontakt
UG Bolesławiec tel. 75 732 32 21
Godziny otwarcia PSZOK
czynny w każdą sobotę miesiąca od godz 10:00 do 12:00

Czarnożyły

Lokalizacja PSZOK
Skomlin, Maręże
Kontakt
UG Czarnożyły tel. 43 841 68 05
Godziny otwarcia PSZOK
Pn, Wt, Śr, Czw, Pt od 7:30 do 15:30; nieczynny w pierwszy i ostatni Pn miesiąca, czynny w pierwszą i ostatnią sobote miesiąca od 8:00 do 14:00.

Czastary

Lokalizacja PSZOK
Czastary, Parcice
Kontakt
UG Czastary tel. 62 784 31 11
Godziny otwarcia PSZOK
czynny w 1 i 4 sobotę misiaća od godz 9:00 do 11:00

Kiełczygłów

Lokalizacja PSZOK
Kiełczygłów, teren zamkniętego składowiska odpadow komunalnych
Kontakt
UG Kiełczygłów tel. 43 842 50 28
Godziny otwarcia PSZOK
czynny w każdy piątek od godz 9:00 do 17:00

Konopnica

Lokalizacja PSZOK
Konopnica baza gminna ul. Bohaterów Września
Kontakt
UG Konopnica tel. 043 842 44 19
Godziny otwarcia PSZOK

Lututów

Lokalizacja PSZOK
Lututów, Ogrodowa 9
Kontakt
795-121-585
Godziny otwarcia PSZOK
czynny w każdą pierwszą sobote miesiaca od godz 9:00 do 13:00

Łubnice

Lokalizacja PSZOK
Łubnice ul. Byczyńska, teren oczyszczalni ścieków
Kontakt
UG Łubnice tel. 62 784 70 27
Godziny otwarcia PSZOK
czynny w każdą środe i sobotę od 9:00 do 14:00

Mokrsko

Lokalizacja PSZOK
Skomlin, Maręże
Kontakt
UG Mokrsko tel. 43 886 32 77
Godziny otwarcia PSZOK
Pn, Wt, Śr, Czw, Pt od 7:30 do 15:30; nieczynny w pierwszy i ostatni Pn miesiąca, czynny w pierwszą i ostatnią sobote miesiąca od 8:00 do 14:00.

Nowa Brzeźnica

Lokalizacja PSZOK
Kontakt
UG Nowa Brzeźnica tel. 34 311 96 70
Godziny otwarcia PSZOK

Osjaków

Lokalizacja PSZOK
Osjaków, oczyszczalnia ścieków
Kontakt
UG Osjakow tel. 43 842 33 91
Godziny otwarcia PSZOK
wt, śr, Czw, Pt od 9:00 do 11:00; pierwsza sobota miesiąca od 8:00 do 10:00

Ostrówek

Lokalizacja PSZOK
Ostrówek, baza SKR
Kontakt
UG Ostrówek tel. 43 841 50 23
Godziny otwarcia PSZOK

Pajęczno M i G

Lokalizacja PSZOK
Pajęczno, Dylów A teren składowiska
Kontakt
34-321-93-52
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00

Pątnów

Lokalizacja PSZOK
Pątnów, baza SKR
Kontakt
UG Pątnów tel. 43 886 52 20
Godziny otwarcia PSZOK
czynny od pn do pt od godz 8:00 do 14:00

Praszka M i G

Lokalizacja PSZOK
Praszka, Składowisko Kowale
Kontakt
665-794-872
Godziny otwarcia PSZOK
W dniach od 1 kwietnia do 31 października
- w każdy wtorek i czwartek od 11:00 – 19:00
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 09:00 – 13.00
W dniach od 1 listopada do 31 marca
w każdy wtorek i czwartek od 9:00 – 17:00
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 09:00 – 13.00

Rząśnia

Lokalizacja PSZOK
Rząśnia 78B
Kontakt
UG Rząśnia tel.: 44 631 71 22
Godziny otwarcia PSZOK
czynny w każdy poniedziałek od 9:00 do 17:00, wt do piątku od godz 8:00 do 17:00; w sobotę od godz 8:00 do 16:00

Siemkowice

Lokalizacja PSZOK
Kontakt
Godziny otwarcia PSZOK

Skomlin

Lokalizacja PSZOK
Skomlin, Maręże
Kontakt
UG Skomlin tel. 43 886 44 78
Godziny otwarcia PSZOK
Pn, Wt, Śr, Czw, Pt od 7:30 do 15:30; nieczynny w pierwszy i ostatni Pn miesiąca, czynny w pierwszą i ostatnią sobote miesiąca od 8:00 do 14:00.

Sokolniki

Lokalizacja PSZOK
Skomlin, Maręże
Kontakt
Ug Sokolniki tel. 627845159
Godziny otwarcia PSZOK
Pn, Wt, Śr, Czw, Pt od 7:30 do 15:30; nieczynny w pierwszy i ostatni Pn miesiąca, czynny w pierwszą i ostatnią sobote miesiąca od 8:00 do 14:00.

Wieruszów M i G

Lokalizacja PSZOK
Wieruszów, Teklinów teren składowiska
Kontakt
71-721-85-32
Godziny otwarcia PSZOK
czynny we wtorki, środy, czwartki od godz 9:00 do 16:00 w ostatnią sobotę w godz. 9:00 do 14:00
image/svg+xml Pajeczno Pajeczno G m i n a B i a G m i n a S k o mlin G m i n a C z a r n o ż y ł y G m i n a K o n o p n i c a G m i n a R ś n ia G m i n a K i e ł c z y g ł ó w G m i n a N o w a B r ze ź n i c a G m i n a O sja k ó w G m i n a S i e m k o w i c e M i a s t o i G m i n a P a j ę c z n o M i a s t o i G m i n a P r a s z k a M i a s t o i G m i n a W i e r u s z ó w G m i n a P ą tn ó w G m i n a M o k r s k o G m i n a O s t r ó w e k G m i n a L u t u t ó w G m i n a S o k o l n i k i G m i n a C z a s ta r y G m i n a Ł u b n i c e G m i n a B ol e s ł a w i e c