Harmonogram odbioru odpadów

O. Pajęczno

Biała

Lokalizacja PSZOK
Skomlin, Maręże
Kontakt
UG Biała tel. 43 841 90 90
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek w godz. 7.00 - 15.00
(z wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca);
- wtorek w godz. 7.00 – 15.00;
- środa w godz. 7.00 – 15.00;
- czwartek w godz. 7.00 – 15.00;
- piątek w godz. 7.00 - 15.00;
- pierwsza i ostatnia sobota miesiąca w godz. 7.00 – 15.00.

Bolesławiec

Lokalizacja PSZOK
Bolesławiec, Chotynin (za oczyszczalnią ścieków)
Kontakt
UG Bolesławiec tel. 75 732 32 21
Godziny otwarcia PSZOK
czynny w każdą sobotę miesiąca od godz 9:00 do 11:00

Czarnożyły

Lokalizacja PSZOK
Skomlin, Maręże
Kontakt
UG Czarnożyły tel. 43 841 68 05
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek w godz. 7.00 - 15.00
(z wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca);
- wtorek w godz. 7.00 – 15.00;
- środa w godz. 7.00 – 15.00;
- czwartek w godz. 7.00 – 15.00;
- piątek w godz. 7.00 - 15.00;
- pierwsza i ostatnia sobota miesiąca w godz. 7.00 – 15.00.

Czastary

Lokalizacja PSZOK
Parcice ul. Bolesławiecka 4
Kontakt
UG Czastary tel. 62 784 31 11
Godziny otwarcia PSZOK
czynny w 1 i 4 sobotę miesiąca od godz 9:00 do 11:00

Kiełczygłów

Lokalizacja PSZOK
Kiełczygłów, teren zamkniętego składowiska odpadow komunalnych
Kontakt
UG Kiełczygłów tel. 43 842 50 28
Godziny otwarcia PSZOK
czynny w każdy piątek od godz 9:00 do 17:00

Konopnica

Lokalizacja PSZOK
Konopnica baza gminna ul. Bohaterów Września
Kontakt
UG Konopnica tel. 043 842 44 19
Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek, środa 8-11

Lututów

Lokalizacja PSZOK
Lututów, Ogrodowa 9
Kontakt
795-121-585
Godziny otwarcia PSZOK
pierwszy piątek miesiąca od godz 8:00 do 12:00

Łubnice

Lokalizacja PSZOK
Łubnice ul. Byczyńska 5, teren oczyszczalni ścieków
Kontakt
UG Łubnice tel. 62 784 70 27
Godziny otwarcia PSZOK
ostatnia sobota miesiąca od 9:00 do 13:00

Mokrsko

Lokalizacja PSZOK
Skomlin, Maręże
Kontakt
UG Mokrsko tel. 43 886 32 77
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek w godz. 7.00 - 15.00
(z wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca);
- wtorek w godz. 7.00 – 15.00;
- środa w godz. 7.00 – 15.00;
- czwartek w godz. 7.00 – 15.00;
- piątek w godz. 7.00 - 15.00;
- pierwsza i ostatnia sobota miesiąca w godz. 7.00 – 15.00.

Nowa Brzeźnica

Lokalizacja PSZOK
Nowa Brzeźnica, ulica Targowa 10 (obok tartaku).
Kontakt
UG Nowa Brzeźnica tel. 34 311 96 70, PSZOK 723 442 959
Godziny otwarcia PSZOK
W okresie od 1 kwietnia do 30 września:
poniedziałek, środa, piątek: 14:00 – 18:00
wtorek, czwartek, sobota: 08:00 – 12:00

W okresie od 1 października do 31 marca:
poniedziałek, środa, piątek: 12:00 – 16:00
wtorek, czwartek, sobota: 08:00 – 12:00

Osjaków

Lokalizacja PSZOK
Osjaków, oczyszczalnia ścieków
Kontakt
UG Osjakow tel. 43 842 33 91
Godziny otwarcia PSZOK
wt, śr, Czw, Pt od 9:00 do 11:00; pierwsza sobota miesiąca od 8:00 do 10:00

Ostrówek

Lokalizacja PSZOK
Ostrówek, baza SKR
Kontakt
UG Ostrówek tel. 43 841 50 23
Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Pajęczno M i G

Lokalizacja PSZOK
Pajęczno, Międzyzakładowa 3
Kontakt
UG Pajęczno (034) 311-15-23
Godziny otwarcia PSZOK
W dni robocze w godzinach:
poniedziałek 08.00 – 12.00
wtorek 14.00 – 18.00
środa 11.00 – 15.00
czwartek 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

Pątnów

Lokalizacja PSZOK
Pątnów, baza SKR
Kontakt
UG Pątnów tel. 43 886 52 20
Godziny otwarcia PSZOK
czynny od pn do pt od godz 8:00 do 14:00

Praszka M i G

Lokalizacja PSZOK
Praszka, Składowisko Kowale
Kontakt
665-794-872
Godziny otwarcia PSZOK
W dniach od 1 kwietnia do 30 września
- w każdy wtorek i czwartek od 11:00 – 19:00
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 09:00 – 13.00
W dniach od 1 października do 31 marca
w każdy wtorek i czwartek od 9:00 – 17:00
- w każdą 3 sobotę miesiąca od 09:00 – 13.00

Rząśnia

Lokalizacja PSZOK
Rząśnia 78B
Kontakt
UG Rząśnia tel.: 44 631 71 22
Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek od 10:00 do 18:00,
wtorek- piątek od 8:00 do 18:00;
sobota od 8:00 do 16:00

Siemkowice

Lokalizacja PSZOK
ul.Parkowa 2B
Kontakt
UG Siemkowice 43 841 72 69
Godziny otwarcia PSZOK
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

Skomlin

Lokalizacja PSZOK
Skomlin, Maręże
Kontakt
UG Skomlin tel. 43 886 44 78, PSZOK tel. 605-270-111
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek w godz. 7.00 - 15.00
(z wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca);
- wtorek w godz. 7.00 – 15.00;
- środa w godz. 7.00 – 15.00;
- czwartek w godz. 7.00 – 15.00;
- piątek w godz. 7.00 - 15.00;
- pierwsza i ostatnia sobota miesiąca w godz. 7.00 – 15.00.

Sokolniki

Lokalizacja PSZOK
Skomlin, Maręże
Kontakt
Ug Sokolniki tel. 627845159
Godziny otwarcia PSZOK
- poniedziałek w godz. 7.00 - 15.00
(z wyjątkiem pierwszego i ostatniego poniedziałku miesiąca);
- wtorek w godz. 7.00 – 15.00;
- środa w godz. 7.00 – 15.00;
- czwartek w godz. 7.00 – 15.00;
- piątek w godz. 7.00 - 15.00;
- pierwsza i ostatnia sobota miesiąca w godz. 7.00 – 15.00.

Wieruszów M i G

Lokalizacja PSZOK
Wieruszów, Teklinów teren składowiska
Kontakt
71-721-85-32
Godziny otwarcia PSZOK
czynny we wtorki, środy, czwartki od godz 9:00 do 16:00 w ostatnią sobotę w godz. 9:00 do 14:00
image/svg+xml Pajeczno Pajeczno G m i n a B i a G m i n a S k o mlin G m i n a C z a r n o ż y ł y G m i n a K o n o p n i c a G m i n a R ś n ia G m i n a K i e ł c z y g ł ó w G m i n a N o w a B r ze ź n i c a G m i n a O sja k ó w G m i n a S i e m k o w i c e M i a s t o i G m i n a P a j ę c z n o M i a s t o i G m i n a P r a s z k a M i a s t o i G m i n a W i e r u s z ó w G m i n a P ą tn ó w G m i n a M o k r s k o G m i n a O s t r ó w e k G m i n a L u t u t ó w G m i n a S o k o l n i k i G m i n a C z a s ta r y G m i n a Ł u b n i c e G m i n a B ol e s ł a w i e c